Algemene Voorwaarden Mindfulness & Compassie Haarlem

In onderstaande tekst wordt 'Mindfulness & Compassie Haarlem' voor de eenvoud afgekort met 'MC'.

1. Intake- en kennismakingsgesprek

Inschrijving is altijd afhankelijk van de uitslag van het (face-to-face of telefonisch) intake-/ voorgesprek, voorafgaande aan een training. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel MC als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als MC negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat MC dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Na een positief besluit van beide kanten ontvangt de deelnemer direct op papier of binnen 3 werkdagen na het besluit digitaal per email het deelname-contract.

2. Inschrijving

Deelnemers aan programma’s zijn ingeschreven zodra het door de
deelnemer ondertekende deelnamecontract (digitaal of schriftelijk) retour is ontvangen door MC.

3. Betalingsvoorwaarden

De deelnemer ontvangt binnen 5 werkdagen na inschrijving de factuur. De deelnemer dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum maar
uiterlijk voor aanvang van de training te voldoen, tenzij een andere betalingstermijn met MC is afgesproken. In dat geval dient de deelnemer de op de factuur vermelde betalingstermijn aan te houden. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat MC dan vrij een ander op die plaats te laten  deelnemen. Bij creditering zal MC de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

4. Annulering en annuleringskosten

Annuleren kan alleen schriftelijk of via email aan info@wolframmeyer.nl. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Na ondertekening heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd.
2. Bij annulering korter dan 4 weken tot twee weken voor de startdatum van het programma wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
3. Bij annulering korter dan een week voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

5. Verzetten en verschuiven van data

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van MC.

6. Afgelasten van trainingen en programma's

MC heeft het recht MC bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de training ingelicht. De cursist kan ervoor kiezen deel te nemen aan de eerstvolgende training, dan wel de eventueel betaalde kosten binnen 1 week na startdatum van de geplande training geheel gerestitueerd te krijgen.

7. Privacy

MC vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen, klanten en bezoekers van onze website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

MC gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers, abonnees, klanten en bezoekers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

Persoonlijke informatie die in het kader van training of opleiding aan MC wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN) behandeld.

MC houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.

MC legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of opleiding of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van MC.

MC bewaart een kopie van het ingevulde aanmeldformulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door. Evaluatieformulieren worden, conform de eisen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), 3 jaar bewaard.

8. Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan MC niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

9. Programma's in opdracht van derden

MC ontwikkelt en verzorgt ook programma’s op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

10 Algemene opmerkingen

10.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MC.
10.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
10.3 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
10.4 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van MC. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid MC een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging mindfulness-based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN). Zie bij punt 11. Klachtenreglement.

11. Klachtenreglement

Ik hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werk ik voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van Mindfulness & Compassie, dan nodig ik u nadrukkelijk uit mij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Ik neem uw op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing. Komen we er desondanks niet uit, dan is er de mogelijkheid om een schriftelijk een klacht in te dienen bij MC.
1. Indienen van een klacht
Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer ik voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kan komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij me indienen. U kunt uw klacht richten aan dhr. HWA Meyer.
2. Verloop van de klachtenprocedure
De ontvangst van uw klacht wordt binnen 30 dagen na binnenkomst bevestigd. Vervolgens neemt MC zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. MC streeft ernaar om elke klacht binnen 40 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd. Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van MC een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. MC gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.
3. Beroepsmogelijkheid
Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stelt MC voor om uw klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging mindfulness-based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN). De klachtenregeling van de VMBN is te vinden op http://www.vmbn.nl/
4. In dat geval worden onkosten tussen partijen gedeeld, tenzij de desbetreffende beroepsinstantie een andere verdeling redelijk acht, gezien de afhandeling van de klacht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor MC. Eventuele consequenties voor MC worden door MC correct afgehandeld.
5. Bewaartermijn
Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

12. Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website van MC (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van MC en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.mindfulnessencompassie.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

Praktische gegevens

MC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34366770. Eigenaar is dhr. HWA Meyer, gecertificeerd mindfulness- en compassietrainer.

Adresgegevens

Mindfulness & Compassie Haarlem
Schoolenaerlaan 18
2034 KA HAARLEM

06 44168880

info@wolframmeyer.nl

wolframmeyer.nl